Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 52 : Initiativbetænkninger

1.   Agter et udvalg at udarbejde en ikke-lovgivningsmæssig betænkning eller en betænkning, jf. artikel 45 eller 46, om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at der er foretaget henvisning til udvalg, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen.

Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i første afsnit i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter.

2.   Beslutter Formandskonferencen at afslå sådan tilladelse, anfører den sine grunde herfor.

Falder betænkningens emne ind under Parlamentets i artikel 45 omhandlede initiativret, kan Formandskonferencen kun beslutte at afslå sådan tilladelse, hvis de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.

3.   Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 45 og 46, afgørelse inden to måneder.

4.   Forslag til beslutninger, der forelægges Parlamentet, behandles efter proceduren i artikel 151 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger og anmodninger om delt afstemning eller særskilt afstemning på plenarmødet, hvis de er indgivet af enten ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 170, stk. 3. Artikel 180 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 180 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.

5.   Stk. 4 finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 45 eller 46 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning (1).

(1) Se den relevante afgørelse fra Formandskonferencen.
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik