Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
2 SKYRIUS : PROCEDŪRA KOMITETE

52 straipsnis : Pranešimai savo iniciatyva

1.   Jei komitetas ketina parengti ne teisėkūros pranešimą arba pranešimą pagal 45 arba 46 straipsnius jo kompetencijai priklausančiu klausimu, kuris jam nebuvo perduotas nagrinėti, jis turi gauti išankstinį Pirmininkų sueigos leidimą.

Pirmininkų sueiga priima sprendimą dėl pagal 1 dalį pateiktų prašymų leisti rengti pranešimus, remdamasi savo pačios nustatytomis įgyvendinimo nuostatomis.

2.   Jeigu Pirmininkų sueiga atsisako suteikti tokį leidimą, ji nurodo savo atsisakymo priežastis.

Jeigu  pranešimo temai  taikoma 45 straipsnyje nurodyta Parlamento iniciatyvos teisė, Pirmininkų sueiga gali atsisakyti suteikti tokį leidimą tik tuo atveju, kai nesilaikoma Sutartyse nustatytų sąlygų.

3.   45 ir 46 straipsniuose nurodytais atvejais Pirmininkų sueiga priima sprendimą per du mėnesius.

4.   Parlamentui pateikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi laikantis 151 straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir prašymai dėl balsavimo dalimis arba atskiro balsavimo plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikia arba pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, arba ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 170 straipsnio 3 dalį. 180 straipsnis taikomas komiteto pasiūlymams dėl rezoliucijų ir jų pakeitimams. 180 straipsnis taip pat taikomas balsavimui vieną kartą dėl alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

5.   4 dalis netaikoma, jei pranešimo tema yra tinkama esminėms diskusijoms plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 45 arba 46 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei suteiktas leidimas rengti pranešimą, kuris laikomas strateginiu pranešimu (1).

(1) Žr. atitinkamą Pirmininkų sueigos sprendimą.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika