Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 52 : Iniciatívne správy

1.   Výbor, ktorý má v úmysle vypracovať nelegislatívnu správu alebo správu podľa článku 45 alebo 46 vo veci, ktorá patrí do jeho pôsobnosti a ktorá nebola pridelená žiadnemu výboru, tak môže urobiť len so súhlasom Konferencie predsedov.

Konferencia predsedov rozhoduje o žiadostiach o udelenie súhlasu s vypracovaním správ predložených podľa prvého pododseku na základe vykonávacích ustanovení, ktoré sama stanoví.

2.   Ak Konferencia predsedov rozhodne, že takýto súhlas neudelí, musí svoje rozhodnutie odôvodniť.

Ak predmet správy patrí do práva iniciatívy Parlamentu, ktoré sa uvádza v článku 45, Konferencia predsedov môže rozhodnúť, že takýto súhlas neudelí, iba vtedy, ak neboli splnené podmienky stanovené v zmluvách.

3.   V prípadoch uvedených v článkoch 45 a 46 Konferencia predsedov prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov.

4.   Návrhy uznesení predložené Parlamentu sa preskúmajú v súlade s postupom stručnej prezentácie stanovenej v článku 151. Pozmeňujúce návrhy k týmto návrhom uznesení a žiadosti o hlasovanie po častiach alebo o oddelené hlasovanie sú prípustné na posúdenie v pléne len vtedy, ak ich predkladá spravodajca s cieľom zohľadniť nové informácie alebo ak ich predkladá aspoň jedna desatina poslancov. Politické skupiny môžu v súlade s článkom 170 ods. 3 predkladať alternatívne návrhy uznesení. Článok 180 sa uplatní na návrh uznesenia výboru a na pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Článok 180 sa uplatní aj na jediné hlasovanie o alternatívnych návrhoch uznesení.

5.   Odsek 4 sa neuplatňuje, ak predmet správy spĺňa podmienky na prednostnú rozpravu v pléne, ak je správa vypracovaná podľa práva iniciatívy uvedeného v článku 45 alebo 46, alebo ak bola správa schválená ako strategická (1).

(1) Pozri príslušné rozhodnutie Konferencie predsedov.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia