Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 53 : Stanoviská výborov

1.   Ak si chce výbor, ktorému bola vec pridelená najskôr, vypočuť názory iného výboru, alebo ak chce iný výbor predložiť svoje názory výboru, ktorému bola vec pridelená najskôr, môžu tieto výbory požiadať predsedu Parlamentu, aby bol v súlade s článkom 201 ods. 2 jeden výbor určený ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko.

Výbor požiadaný o stanovisko môže vymenovať spravodajcu pre stanovisko spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov alebo zaslať svoje názory vo forme listu predsedu výboru.

2.   Ak sa stanovisko týka návrhu právne záväzného aktu, obsahuje pozmeňujúce návrhy k textu pridelenému výboru, v prípade potreby spolu so stručným odôvodnením. Za tieto odôvodnenia je zodpovedný ich autor a nehlasuje sa o nich. Ak je to potrebné, môže výbor požiadaný o stanovisko predložiť stručné písomné odôvodnenie k stanovisku ako celku. Za takéto stručné písomné odôvodnenie je zodpovedný spravodajca výboru požiadaného o stanovisko .

Ak sa stanovisko netýka návrhu právne záväzného aktu, obsahuje odporúčania k častiam návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch alebo o odporúčaniach.

Stanoviská sa zaoberajú výhradne záležitosťami, ktoré patria do pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko.

3.   Gestorský výbor stanoví lehotu, v ktorej musí výbor požiadaný o stanovisko poskytnúť svoje stanovisko, ak ho má gestorský výbor vziať do úvahy. O každej zmene ohláseného časového rozvrhu gestorský výbor ihneď informuje výbor požiadaný o stanovisko či výbory požiadané o stanovisko. Gestorský výbor neprijme konečné rozhodnutie pred uplynutím stanovenej lehoty.

4.   Výbor požiadaný o stanovisko sa alternatívne môže rozhodnúť predložiť svoju pozíciu v podobe pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa predložia priamo v gestorskom výbore po ich prijatí. Tieto pozmeňujúce návrhy predkladá predseda alebo spravodajca v mene výboru požiadaného o stanovisko.

5.   Výbor požiadaný o stanovisko predkladá pozmeňujúce návrhy uvedené v odseku 4 v rámci lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktorú stanoví gestorský výbor.

6.   Všetky stanoviská a pozmeňujúce návrhy prijaté výborom požiadaným o stanovisko sa uvedú v prílohe k správe gestorského výboru.

7.   Výbory požiadané o stanovisko v zmysle tohto článku nemôžu predkladať pozmeňujúce návrhy na posúdenie Parlamentom.

8.   Predseda a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko môžu byť prizvaní, aby sa zúčastnili schôdzí gestorského výboru v poradnej funkcii, pokiaľ sa tieto schôdze týkajú záležitostí spoločného záujmu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia