Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 2 : POSTOPEK V ODBORU

Člen 53 : Mnenja odborov

1.   Če se želi odbor, ki mu je bila zadeva najprej dodeljena, seznaniti z mnenjem drugega odbora ali če želi drug odbor izraziti svoje mnenje odboru, ki mu je bila zadeva najprej dodeljena, lahko oba odbora prosita predsednika Parlamenta, da v skladu s členom 201(2) enega izmed njiju imenuje za pristojni odbor, drugega pa za odbor za mnenje.

Odbor za mnenje, lahko med svojimi člani ali stalnimi namestniki imenuje pripravljavca mnenja ali svoja stališča posreduje v obliki pisma predsednika odbora.

2.   Kadar se mnenje nanaša na predlog pravno zavezujočega akta, ga sestavljajo predlogi sprememb besedila, ki je bilo dodeljeno odboru, kadar je primerno s kratkimi obrazložitvami. Za te obrazložitve je odgovoren avtor in se o njih ne glasuje. Po potrebi lahko odbor za mnenje predloži kratko pisno obrazložitev za mnenje kot celoto. Za to kratko pisno obrazložitev je odgovoren pripravljavec mnenja.

Kadar se mnenje ne nanaša na predlog pravno zavezujočega akta, ga sestavljajo pobude k delom predloga resolucije pristojnega odbora.

Pristojni odbor o teh predlogih sprememb ali pobudah glasuje.

V mnenjih se obravnavajo izključno zadeve s področij pristojnosti odbora za mnenje.

3.   Pristojni odbor določi rok, v katerem mora odbor za mnenje podati svoje mnenje, da bi ga pristojni odbor lahko upošteval. Pristojni odbor odboru oziroma odborom za mnenje takoj sporoči vse spremembe napovedanega časovnega razporeda. Pristojni odbor ne sprejme končnih sklepov pred potekom tega roka.

4.   Odbor za mnenje se lahko odloči tudi, da svoje stališče predstavi v obliki predlogov sprememb, ki jih po sprejetju vloži neposredno v pristojnem odboru. Te predloge sprememb v imenu odbora za mnenje vloži predsednik odbora ali pripravljavec mnenja.

5.   Odbor za mnenje predloge sprememb iz odstavka 4 vloži v roku za predloge sprememb, ki ga določi pristojni odbor.

6.   Vsa mnenja in predlogi sprememb, ki jih sprejme odbor za mnenje, se priložijo poročilu pristojnega odbora.

7.   Odbori za mnenje v smislu tega člena ne morejo vložiti predlogov sprememb v obravnavo Parlamentu.

8.   Predsednik in pripravljavec mnenja odbora za mnenje sta povabljena, da se v svetovalni funkciji udeležujeta sej pristojnega odbora, če te zadevajo vprašanja skupnega interesa.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov