Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 1 — ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Член 59a : Връщане в компетентната комисия за ново разглеждане

Ако в съответствие с член 59 въпросът се връща в компетентната комисия за ново разглеждане или с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 69е, компетентната комисия докладва устно или в писмен вид на Парламента в срок от четири месеца. Този срок може да бъде удължен от Председателския съвет.

След връщане за ново разглеждане в комисия водещата комисия, преди да вземе решение относно процедурата, трябва да даде възможност на асоциираната комисия, както предвижда член 54, да избере измененията, попадащи в нейната изключителна компетентност, по-специално да определи кои изменения трябва да бъдат внесени повторно в пленарно заседание.

Нищо не възпрепятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителни разисквания във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност