Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 1 — ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Член 59 : Гласуване в Парламента — първо четене

1.   Парламентът може да одобри, измени или отхвърли проекта на законодателен акт.

2.   Парламентът гласува първо всяко предложение за незабавното отхвърляне на проекта на законодателен акт, внесен в писмен вид от компетентната комисия, от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.

Ако това предложение за отхвърляне бъде прието, председателят може да поиска от институцията, внесла проекта на законодателен акт, да го оттегли.

Ако институцията, внесла проекта на законодателен акт,  стори това, Председателят обявява процедурата за приключена.

Ако институцията, внесла проекта на законодателен акт, не го оттегли, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.

Ако това предложение за отхвърляне не бъде прието, Парламентът действа в съответствие с параграфи 3—5.

3.   Всяко временно споразумение, внесено от компетентната комисия по член 69е, параграф 4, се ползва с предимство при гласуването и се поставя на единно гласуване, освен ако, по искане на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши вместо това да пристъпи към гласуването на измененията в съответствие с параграф 4. В този случай Парламентът решава също така дали гласуването на измененията се провежда незабавно. В противен случай Парламентът определя нов срок за измененията и гласуването се провежда на следващо заседание.

Ако временното споразумение бъде прието с единно гласуване, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключено.

Ако при единно гласуване временното споразумение не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят на Парламента определя нов краен срок за внасяне на изменения към проекта на законодателен акт. Тези изменения след това се поставят на гласуване на следващо заседание, за да може Парламентът да приключи първото четене.

4.   Освен когато дадено предложение за отхвърляне е било прието в съответствие с параграф 2 или дадено временно споразумение е било прието в съответствие с параграф 3, измененията към проекта на законодателен акт трябва да бъдат поставени на гласуване, включително, когато е приложимо, отделни части от временното споразумение, когато са били внесени искания за разделно или за отделно гласуване или са били внесени конкурентни изменения.

Преди Парламентът да гласува измененията, председателят може да прикани Комисията да изложи позицията си, както и Съвета да представи своите коментари.

След като гласува тези изменения, Парламентът гласува целия проект на законодателен акт, с евентуалните изменения.

Ако целият проект на законодателен акт, с евентуалните изменения, бъде приет, председателят обявява, че първото четене е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с членове 59а и 69е.

Ако целият проект на законодателен акт с евентуалните изменения не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят обявява, че първото четене е приключено, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.

5.   След гласуването по реда на параграфи 2—4 и след гласуването на измененията към проекта на законодателна резолюция, свързан с процедурни искания, ако има такива, законодателната резолюция се счита за приета. Ако е необходимо, законодателната резолюция се адаптира съгласно член 193, параграф 2, за да отразява резултата от гласуването, извършено по реда на параграфи 2—4.

Текстът на законодателната резолюция и позицията на Парламента се изпращат от председателя съответно на Съвета и на Комисията, както и, когато проектът на законодателен акт произхожда от тях, на групата от държави членки, от които произхожда проектът на законодателен акт, на Съда на Европейския съюз и на Европейската централна банка.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност