Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - FØRSTEBEHANDLING

Artikel 59 : Afstemning i Parlamentet – førstebehandling

1.   Parlamentet kan godkende, ændre eller forkaste udkastet til lovgivningsmæssig retsakt.

2.   Parlamentet stemmer først om et eventuelt forslag om omgående forkastelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt, der er indgivet skriftligt af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse, anmoder formanden den institution, som udkastet stammer fra, om at tage udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage.

Tager institutionen udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, erklærer formanden proceduren for afsluttet.

Tager institutionen ikke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse ikke, følger Parlamentet proceduren i stk. 3, 4 og 5.

3.   En foreløbig aftale, der forelægges af det kompetente udvalg, jf. artikel 69f, stk. 4, har forrang ved afstemningen, og der træffes afgørelse ved en enkelt afstemning, medmindre Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtager i stedet at fortsætte med afstemningen om ændringsforslag i overensstemmelse med stk. 4. I så tilfælde træffer Parlamentet også beslutning om, hvorvidt afstemningen om ændringsforslagene skal finde sted omgående. Er dette ikke tilfældet, fastsætter Parlamentet en ny frist for ændringsforslag, og afstemningen finder sted på et senere møde.

Vedtages den foreløbige aftale ved denne enkelte afstemning, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet.

Opnår den foreløbige aftale ikke et flertal af de afgivne stemmer ved denne enkelte afstemning, fastsætter formanden en ny frist for ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. Disse ændringsforslag sættes under afstemning på et senere møde, således at Parlamentet kan afslutte førstebehandlingen.

4.   Undtagen i de tilfælde, hvor et forslag om forkastelse er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, eller en foreløbig aftale er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, sættes ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt herefter under afstemning, herunder i givet fald enkelte dele af den foreløbige aftale, når der er indgivet anmodninger om delt eller særskilt afstemning eller konkurrerende ændringsforslag.

Inden Parlamentet stemmer om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.

Efter det har stemt om disse ændringsforslag, stemmer Parlamentet om hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt.

Vedtages hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt, meddeler formanden, at førstebehandlingen  er  afsluttet,  medmindre  Parlamentet  efter  forslag  fra  formanden  eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med artikel 59a, 69c og 69f.

Opnår hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt ikke et flertal af de afgivne stemmer, meddeler formanden, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

5.   Efter afstemningerne, jf. stk. 2, 3 og 4, og de efterfølgende afstemninger om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vedrørende eventuelle proceduremæssige punkter, betragtes den lovgivningsmæssige beslutning som vedtaget. Om nødvendigt tilpasses den lovgivningsmæssige beslutning, jf. artikel 193, stk. 2, til resultatet af de afstemninger, der har fundet sted, jf. stk. 2, 3 og 4.

Formanden fremsender den lovgivningsmæssige beslutning og Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt, når udkastet til lovgivningsmæssig retsakt stammer derfra, til gruppen af medlemsstater, Domstolen eller Den Europæiske Centralbank.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik