Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Άρθρο 59 : Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο – πρώτη ανάγνωση

1.   Το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει το σχέδιο νομοθετικής πράξης.

2.   Το Κοινοβούλιο πρώτα ψηφίζει επί κάθε πρότασης άμεσης απόρριψης του σχεδίου νομοθετικής πράξης υποβληθείσης εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή, από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.

Εάν η εν λόγω πρόταση απόρριψης εγκριθεί, ο Πρόεδρος ζητεί από το θεσμικό όργανο που συνέταξε το σχέδιο νομοθετικής πράξης να το αποσύρει.

Εάν το θεσμικό όργανο που συνέταξε το σχέδιο το αποσύρει, ο Πρόεδρος ανακοινώνει την περάτωση της διαδικασίας.

Εάν το θεσμικό όργανο δεν ανακαλέσει το σχέδιο νομοθετικής πράξης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει περατωθεί, εκτός εάν, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας  επιτροπής ή μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αναπέμψει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση.

Εάν η πρόταση απόρριψης δεν εγκριθεί, το Κοινοβούλιο προχωρεί βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5.

3.   Οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία κατατεθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 έχει προτεραιότητα στην ψηφοφορία και τίθεται σε μία μοναδική ψηφοφορία, εκτός αν, κατόπιν αιτήσεως μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, το Κοινοβούλιο αποφασίσει αντ’ αυτού να προχωρήσει στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 4. Στην περίπτωση αυτή, το Κοινοβούλιο αποφασίζει επίσης εάν θα διεξαγάγει αμέσως την ψηφοφορία επί των τροπολογιών ή όχι. Εάν δεν διεξαχθεί, το Κοινοβούλιο ορίζει νέα προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

Εάν η προσωρινή συμφωνία εγκριθεί με μία μοναδική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει περατωθεί η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Εάν κατά τη μία μοναδική ψηφοφορία η προσωρινή συμφωνία δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία επί των ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ορίζει νέα προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Οι τροπολογίες αυτές τίθενται σε ψηφοφορία σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, ώστε το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωσή του.

4.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου πρόταση απόρριψης έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή προσωρινή συμφωνία έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, οποιαδήποτε τροπολογία στο σχέδιο νομοθετικής πράξης τίθεται σε ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένων, όπου τούτο έχει εφαρμογή, μεμονωμένων τμημάτων της προσωρινής συμφωνίας, εφόσον έχουν υποβληθεί αιτήματας ψηφοφορίας κατά τμήματα ή χωριστής ψηφοφορίας ή αντίθετες τροπολογίες.

Προτού το Κοινοβούλιο ψηφίσει επί των τροπολογιών, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να δηλώσει τη θέση της και από το Συμβούλιο να σχολιάσει.

Αφού διεξαχθεί η ψηφοφορία επ’ αυτών των τροπολογιών, το Κοινοβούλιο ψηφίζει επί του συνολικού σχεδίου νομοθετικής πράξης, τροποποιημένου ή μη.

Εάν εγκριθεί το συνολικό, τροποποιημένο ή μη, σχέδιο νομοθετικής πράξης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει περατωθεί, εκτός εάν, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής ή μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αναπέμψει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή, για διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 59α και 69στ.

Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στο σύνολό του, τροποποιημένο ή μη, δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία επί των ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει περατωθεί, εκτός εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αναπέμψει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, μετά από πρόταση του προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής ή μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.

5.   Μετά τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 και ακολούθως των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με διαδικαστικά αιτήματα, εάν υπάρχουν τέτοια, το νομοθετικό ψήφισμα θεωρείται εγκριθέν. Εφόσον απαιτείται, το νομοθετικό ψήφισμα τροποποιείται βάσει του άρθρου 193 παράγραφος 2, ώστε να απηχεί το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος και της θέσης του Κοινοβουλίου διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην ομάδα κρατών μελών, στο Δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφόσον το σχέδιο νομοθετικής πράξης έχει συνταχθεί από έναν από τους τρεις τελευταίους.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου