Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
3. FEJEZET : RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS
1. SZAKASZ - ELSŐ OLVASAT

59. cikk : Szavazás a plenáris ülésen – első olvasat

1.   A Parlament elfogadhatja, módosíthatja vagy elutasíthatja a jogalkotási aktus tervezetét.

2.   A Parlament először a jogalkotási aktus tervezetének azonnali elutasítására irányuló, az illetékes bizottság, valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő által írásban benyújtott esetleges javaslatról szavaz.

Az elutasításra irányuló javaslat elfogadása esetén az Elnök felkéri a kezdeményező intézményt a jogalkotási aktus tervezetének visszavonására.

Amennyiben a kezdeményező intézmény ennek eleget tesz, az Elnök bejelenti, hogy az eljárás lezárult.

Amennyiben a kezdeményező intézmény nem vonja vissza a jogalkotási aktus tervezetét, az Elnök bejelenti a Parlament első olvasatának lezárultát, kivéve, ha a Parlament az illetékes bizottság elnökének vagy előadójának, egy képviselőcsoportnak, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőnek a javaslatára úgy határoz, hogy ismételt vizsgálat céljából visszautalja az ügyet az illetékes bizottsághoz.

Ha nem fogadják el az elutasításra irányuló javaslatot, a Parlament a (3), a (4) és az (5) bekezdésnek megfelelően jár el.

3.   Az illetékes bizottság által a 69f. cikk (4) bekezdésének megfelelően előterjesztett ideiglenes megállapodás szavazáskor elsőbbséget élvez, és arról egyetlen szavazást tartanak, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kérésére a Parlament úgy dönt, hogy a módosításokról szavaz a (4) bekezdésnek megfelelően. Ebben az esetben a Parlament arról is dönt, hogy azonnal megtartja-e a módosításokról szóló szavazást. Ha nem azonnal tart szavazást, a Parlament új határidőt tűz ki módosítások benyújtására, és a szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.

Amennyiben az említett egyetlen szavazással elfogadják az ideiglenes megállapodást, az Elnök bejelenti, hogy a Parlament első olvasata lezárult.

Ha az említett egyetlen szavazás alkalmával az ideiglenes megállapodás nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, az Elnök új határidőt tűz ki a jogalkotási aktus tervezetéhez kapcsolódó módosítások benyújtására. Ezeket a módosításokat a Parlament egy későbbi ülésén kell szavazásra bocsátani az első olvasat lezárása érdekében.

4.   Ha nem fogadtak el elutasításra irányuló javaslatot a (2) bekezdéssel összhangban vagy ideiglenes megállapodást a (3) bekezdéssel összhangban, szavazásra kell bocsátani a jogalkotási aktus tervezetéhez kapcsolódó módosításokat, ideértve adott esetben az ideiglenes megállapodás egyes részeit, amennyiben részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmeket, vagy egymással össze nem egyeztethető módosításokat nyújtottak be.

A módosításokról a Parlament által történő szavazást megelőzően az Elnök felkérheti a Bizottságot, hogy nyilvánítsa ki álláspontját, a Tanácsot pedig felkérheti, hogy tegye meg észrevételeit.

Az e módosításokról tartott parlamenti szavazást követően a Parlament a jogalkotási aktus tervezetének egészéről szavaz, annak módosított vagy változatlan formájában.

Amennyiben – módosításokkal vagy anélkül – elfogadásra kerül a jogalkotási aktus tervezetének egésze, az Elnök bejelenti az első olvasat lezárultát, kivéve, ha a Parlament az illetékes bizottság elnökének vagy előadójának, egy képviselőcsoportnak, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőnek a javaslatára úgy határoz, hogy az 59a. és a 69f. cikkel összhangban intézményközi tárgyalások céljából visszautalja az ügyet az illetékes bizottsághoz.

Amennyiben a jogalkotási aktus tervezetének egésze – módosításokkal vagy anélkül – nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, az Elnök bejelenti az első olvasat lezárultát, kivéve, ha a Parlament az illetékes bizottság elnökének vagy előadójának, egy képviselőcsoportnak, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőnek a javaslatára úgy határoz, hogy ismételt vizsgálat céljából visszautalja az ügyet az illetékes bizottsághoz.

5.   Miután a (2), a (3) és a (4) bekezdésnek megfelelően sor került a szavazásra, majd adott esetben ezt követően megtörténtek a szavazások a jogalkotási állásfoglalás-tervezet eljárási kérelmekkel kapcsolatos módosításairól, a jogalkotási állásfoglalás elfogadottnak tekintendő. Szükség esetén a jogalkotási állásfoglalást a 193. cikk (2) bekezdése alapján módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze a (2), a (3) és a (4) bekezdés szerinti szavazások eredményeit.

A jogalkotási állásfoglalás és a Parlament álláspontjának szövegét az Elnök továbbítja a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint – ha a jogalkotási aktus tervezete tőlük származik – a kezdeményező tagállamok csoportjának, a Bíróságnak vagy az Európai Központi Banknak.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat