Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - EERSTE LEZING

Artikel 59 : Stemming ter plenaire vergadering – eerste lezing

1.   Het Parlement kan het ontwerp van wetgevingshandeling goedkeuren, wijzigen of verwerpen.

2.   Het Parlement stemt eerst over een door de bevoegde commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken schriftelijk ingediend voorstel tot onmiddellijke verwerping van het ontwerp van wetgevingshandeling.

Indien dat voorstel tot verwerping wordt aangenomen, verzoekt de Voorzitter de initiatiefnemende instelling om het ontwerp van wetgevingshandeling in te trekken.

Indien de initiatiefnemende instelling haar ontwerp intrekt, verklaart de Voorzitter de procedure voor beëindigd.

Indien de initiatiefnemende instelling het ontwerp van wetgevingshandeling niet intrekt, deelt de Voorzitter mee dat de eerste lezing door het Parlement is beëindigd, tenzij het Parlement op voorstel van de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie of een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken besluit de zaak voor heroverweging terug te verwijzen naar de bevoegde commissie.

Indien dat voorstel tot verwerping niet wordt aangenomen, gaat het Parlement te werk overeenkomstig de leden 3, 4 en 5.

3.   Een door de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, voorgelegd voorlopig akkoord krijgt prioriteit en wordt aan een enkele stemming onderworpen, tenzij het Parlement – op verzoek van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken – besluit om in plaats daarvan onmiddellijk over te gaan tot de stemming over de amendementen overeenkomstig lid 4. In dat geval besluit het Parlement ook of de stemming over de amendementen onmiddellijk plaatsvindt. Zo niet, stelt het Parlement een nieuwe termijn vast voor het indienen van amendementen en vindt de stemming plaats tijdens een volgende vergadering.

Wordt het voorlopig akkoord in die enkele stemming goedgekeurd, dan deelt de Voorzitter mee dat de eerste lezing door het Parlement is beëindigd.

Wordt tijdens die enkele stemming voor het voorlopig akkoord niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan stelt de Voorzitter een nieuwe termijn vast voor het indienen van amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling. Deze amendementen worden tijdens een volgende vergadering in stemming gebracht om het Parlement in staat te stellen zijn eerste lezing te beëindigen.

4.   Behoudens wanneer een voorstel tot verwerping is aangenomen overeenkomstig lid 2 of een voorlopig akkoord is goedgekeurd overeenkomstig lid 3, worden amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling vervolgens in stemming gebracht, met inbegrip van – indien van toepassing – afzonderlijke onderdelen van het voorlopig akkoord indien er is verzocht om stemming in onderdelen of om afzonderlijke stemmingen of indien er met elkaar concurrerende amendementen zijn ingediend.

Alvorens het Parlement over de amendementen stemt, kan de Voorzitter de Commissie verzoeken haar standpunt kenbaar te maken en kan hij de Raad om commentaar verzoeken.

Nadat het over die amendementen heeft gestemd, stemt het Parlement over het hele al dan niet geamendeerde ontwerp van wetgevingshandeling.

Indien het hele al dan niet geamendeerde ontwerp van wetgevingshandeling wordt goedgekeurd, deelt de Voorzitter mee dat de eerste lezing is beëindigd, tenzij het Parlement op voorstel van de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie of een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken besluit de zaak terug te verwijzen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig de artikelen 59 bis en 69 septies.

Indien voor het hele al dan niet geamendeerde ontwerp van wetgevingshandeling niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt verkregen, deelt de Voorzitter mee dat de eerste lezing is beëindigd, tenzij het Parlement op voorstel van de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie of een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, besluit de zaak voor heroverweging terug te verwijzen naar de bevoegde commissie.

5.   Na de stemming overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 en in voorkomend geval de daaropvolgende stemming over met procedurele verzoeken verband houdende amendementen op het ontwerp van wetgevingsresolutie, wordt de wetgevingsresolutie geacht te zijn aangenomen. Indien nodig wordt de wetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 193, lid 2, aangepast aan het resultaat van de stemming overeenkomstig de leden 2, 3 en 4.

De tekst van de wetgevingsresolutie en van het standpunt van het Parlement wordt door de Voorzitter aan de Raad en de Commissie toegezonden, alsook – indien het ontwerp van wetgevingshandeling van hen afkomstig is – aan de initiatiefnemende groep van lidstaten, het Hof van Justitie of de Europese Centrale Bank.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid