Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 1 - PRVA OBRAVNAVA

Člen 59 : Glasovanje v Parlamentu – prva obravnava

1.   Parlament lahko odobri, spremeni ali zavrne osnutek zakonodajnega akta.

2.   Parlament najprej glasuje o vsakem predlogu takojšne zavrnitve osnutka zakonodajnega akta, ki ga pisno vloži pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag.

Če je predlog zavrnitve sprejet, predsednik od institucije, ki je pripravila osnutek, zahteva, naj umakne osnutek zakonodajnega akta.

Če institucija, ki je pripravila osnutek, to naredi, predsednik razglasi, da je postopek končan.

Če institucija, ki je pripravila osnutek, osnutka zakonodajnega akta ne umakne, predsednik razglasi, da je prva obravnava v Parlamentu zaključena, razen če se Parlament na predlog predsednika ali poročevalca pristojnega odbora ali politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči, da bo zadevo vrnil pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Če predlog zavrnitve ni sprejet, Parlament ravna v skladu z odstavki 3, 4 in 5.

3.   O vsakem začasnem dogovoru, ki ga v skladu s členom 69f(4)vloži pristojni odbor, se glasuje prednostno z enim samim glasovanjem, razen če se Parlament na zahtevo politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči, da bo glasoval o predlogih sprememb v skladu z odstavkom 4. V tem primeru se Parlament odloči tudi, ali bo glasovanje o predlogih sprememb potekalo takoj. Če se Parlament ne odloči za takojšnje glasovanje, določi nov rok za vložitev predlogov sprememb, glasovanje pa poteka na naslednji seji.

Če je z enim samim glasovanjem začasni dogovor sprejet, predsednik razglasi, da je prva obravnava v Parlamentu zaključena.

Če pri enem samem glasovanju začasni dogovor ne prejme večine oddanih glasov, predsednik določi nov rok za predloge sprememb k osnutku zakonodajnega akta. O teh predlogih sprememb se nato glasuje na naslednji seji, da Parlament zaključi prvo obravnavo.

4.   Razen v primeru sprejetja predloga zavrnitve v skladu z odstavkom 2 ali sprejetja začasnega dogovora v skladu z odstavkom 3 se o vseh predlogih sprememb k osnutku zakonodajnega akta nato glasuje, po potrebi tudi o posameznih delih začasnega dogovora, kadar so bile predložene zahteve za glasovanje po delih ali za ločeno glasovanje ali konkurenčni predlogi sprememb.

Preden Parlament glasuje o predlogih sprememb, lahko predsednik zaprosi Komisijo za stališče in Svet za komentar.

Parlament po glasovanju o teh predlogih sprememb glasuje o celotnem osnutku zakonodajnega akta, spremenjenem ali ne.

Če je celotni osnutek zakonodajnega akta, spremenjen ali ne, sprejet, predsednik razglasi, da je prva obravnava zaključena, razen če se Parlament na predlog predsednika ali poročevalca pristojnega odbora, politične skupine ali  poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči, da bo zadevo vrnil pristojnemu odboru, da izvede medinstitucionalna pogajanja v skladu s členoma 59a in 69f.

Če celotni osnutek zakonodajnega akta, kakor je bil ali ni bil spremenjen, ne dobi večine oddanih glasov, predsednik razglasi, da je prva obravnava zaključena, razen če se Parlament na predlog predsednika ali poročevalca pristojnega odbora, politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči, da bo zadevo vrnil pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

5.   Po glasovanju v skladu z odstavki 2, 3 in 4 in po poznejšem glasovanju o predlogih sprememb k osnutku zakonodajne resolucije, ki se nanašajo na morebitne postopkovne zahteve, se šteje, da je zakonodajna resolucija sprejeta. Po potrebi se v skladu s členom 193(2) zakonodajna resolucija prilagodi izidu glasovanja v skladu z odstavki 2, 3 in 4.

Predsednik besedilo zakonodajne resolucije in stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, če so osnutek zakonodajnega akta oblikovali skupina držav članic, Sodišče ali Evropska centralna banka, pa tudi njim.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov