Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 1 - FÖRSTA BEHANDLINGEN

Artikel 59 : Omröstning i kammaren – första behandlingen

1.   Parlamentet får godkänna, ändra eller förkasta förslaget till lagstiftningsakt.

2.   Parlamentet ska först rösta om alla förslag om att omedelbart förkasta förslaget till lagstiftningsakt som skriftligen har lämnats in av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet.

Om förslaget om förkastande antas ska talmannen uppmana den institution som lagt fram förslaget till lagstiftningsakt att dra tillbaka sitt förslag.

Om den institution som lagt fram förslaget följer denna uppmaning ska talmannen förklara förfarandet för avslutat.

Om den institution som lagt fram förslaget inte drar tillbaka förslaget till lagstiftningsakt ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för ny behandling.

Om förslaget om förkastande inte antas ska parlamentet fortsätta förfarandet i enlighet med punkterna 3, 4 och 5.

3.   En preliminär överenskommelse som läggs fram av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 ska ges omröstningsprioritet och gå till omröstning i en enda omröstning, om inte parlamentet på förslag av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet i stället beslutar att gå vidare med omröstningen om ändringsförslag i enlighet med punkt 4. I sådana fall ska parlamentet också besluta huruvida omröstningen om ändringsförslagen ska hållas omedelbart. Om den inte ska hållas omedelbart ska parlamentet fastställa en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag, och omröstningen ska hållas vid ett senare sammanträde.

Om den preliminära överenskommelsen antas vid den enda omröstningen ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad.

Om den preliminära överenskommelsen inte får en majoritet av de avgivna rösterna i den enda omröstningen, ska talmannen fastställa en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsakt. Sådana ändringsförslag ska sedan gå till omröstning vid ett senare sammanträde så att parlamentet kan avsluta sin första behandling.

4.   Utom i de fall då ett förslag om förkastande har antagits i enlighet med punkt 2 eller en preliminär överenskommelse har antagits i enlighet med punkt 3, ska därefter alla ändringsförslag till lagstiftningsakten gå till omröstning, och eventuellt också enskilda delar av den preliminära överenskommelsen, om någon har begärt delad eller särskild omröstning eller lagt fram konkurrerande ändringsförslag.

Innan parlamentet röstar om ändringsförslagen får talmannen uppmana kommissionen att tillkännage sin ståndpunkt och rådet att ge en kommentar.

Efter att ha röstat om dessa ändringsförslag ska parlamentet rösta om hela förslaget till lagstiftningsakt, oavsett om detta ändrats eller inte.

Om hela förslaget till lagstiftningsakt, oavsett om detta ändrats eller inte, antas ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artiklarna 59a och 69f.

Om hela förslaget till lagstiftningsakt, oavsett om detta ändrats eller inte, inte får någon majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för ny behandling.

5.   Efter omröstningarna enligt punkterna 2, 3 och 4, och efter de omröstningar som därefter hålls om ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsresolution avseende eventuella framställningar som rör förfarandet, ska lagstiftningsresolutionen anses ha antagits. Vid behov ska lagstiftningsresolutionen ändras i enlighet med artikel 193.2 för att återge resultaten av omröstningarna enligt punkterna 2, 3 och 4.

Texten till lagstiftningsresolutionen och parlamentets ståndpunkt ska talmannen översända till rådet och kommissionen samt, när förslaget till lagstiftningsakt kommer från dessa, den grupp medlemsstater som lagt fram förslaget, domstolen eller Europeiska centralbanken.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy