Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 66 : Процедура на разглеждане в компетентната комисия

1.   Позицията на Съвета се включва като приоритетна точка в дневния ред на първото заседание на компетентната комисия, което ще се проведе след нейното съобщаване. Съветът може да бъде поканен да представи позицията си.

2.   Освен ако компетентната комисия реши друго, докладчик за второ четене остава докладчикът, определен за първо четене.

3.   Разпоредбите на член 69, параграфи 2 и 3 относно допустимостта на измененията към позицията на Съвета се прилагат и по отношение на процедурата на разглеждане в компетентната комисия; единствено членове или постоянни заместници от тази комисия могат да внасят предложения за отхвърляне или за изменения. Комисията взема решение с мнозинство от подадените гласове.

4.   За второто четене компетентната комисия препоръчва приемане, изменение или отхвърляне на позицията на Съвета. Препоръката съдържа и кратка обосновка за предлаганото решение.

5.   Членове 49, 50, 53 и 188 не се прилагат при второ четене.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност