Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 3 : AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 2 - AN DARA LÉAMH

Riail 66 : Nós imeachta sa choiste freagrach

1.   Cuirfear an seasamh ón gComhairle isteach mar mhír thosaíochta ar chlár oibre an chéad chruinnithe den choiste freagrach tar éis an dáta a cuireadh an seasamh in iúl. Féadfar a iarraidh ar an gComhairle a seasamh a chur i láthair.

2.   Mura rud é go gcinnfidh an coiste freagrach a mhalairt, is é an rapóirtéir céanna a bheidh ann ag an dara léamh agus a bhí ann ag an gcéad léamh.

3.   Beidh feidhm ag forálacha Riail 69(2) agus (3) a bhaineann le hinghlacthacht leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis na himeachtaí sa choiste freagrach; ní fhéadfaidh ach comhaltaí nó buanchomhaltaí ionaid den choiste sin tograí i gcomhair diúltú nó leasuithe a chur síos. Déanfaidh an coiste cinneadh de réir thromlach na vótaí a chaitear.

4.   Tíolacfaidh an coiste freagrach moladh don dara léamh á mholadh go bhformheasfar nó go leasófar an seasamh arna ghlacadh ag an gComhairle, nó go ndiúltófar don seasamh sin. Beidh réasúnú gairid don chinneadh a mholtar san áireamh sa mholadh sin.

5.   Ní bheidh feidhm ag Rialacha 49, 50, 53 agus 188 i rith an dara léamh.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais