Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 3 : ZWYKŁA PROCEDURA USTAWODAWCZA
SEKCJA 2 - DRUGIE CZYTANIE

Artykuł 66 : Procedura w komisji właściwej

1.   Stanowisko  Rady  jest  wpisywane  jako  priorytetowy  punkt  w  porządku  dziennym pierwszego posiedzenia właściwej komisji następującego po dacie ogłoszenia jej stanowiska. Rada może zostać poproszona o przedstawienie swego stanowiska.

2.   Sprawozdawcą w drugim czytaniu jest ta sama osoba, co w pierwszym, chyba że właściwa komisja postanowi inaczej.

3.   Przepisy art. 69 ust. 2 i 3 dotyczące dopuszczalności poprawek do stanowiska Rady  mają zastosowanie do obrad właściwej komisji. Jedynie członkowie komisji lub ich stali zastępcy mogą składać propozycje odrzucenia lub poprawki. Komisja podejmuje decyzje większością oddanych głosów.

4.   Właściwa komisja przedstawia zalecenie do drugiego czytania, proponując przyjęcie, zmianę lub odrzucenie stanowiska przyjętego przez Radę. Zalecenie zawiera krótkie uzasadnienie proponowanej decyzji.

5.   Artykułów 49, 50, 53 i 188 nie stosuje się do drugiego czytania.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności