Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 4 : OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 78b : Pozícia Komisie k pozmeňujúcim návrhom

Predtým, než gestorský výbor pristúpi k záverečnému hlasovaniu o návrhu právne záväzného aktu, môže požiadať Komisiu o vyjadrenie jej pozície ku všetkým pozmeňujúcim návrhom, ktoré prijal výbor k návrhu.

Ak je to vhodné, táto pozícia sa zahrnie do správy.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia