Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 86a : Ročný rozpočtový postup

Gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy, ktorú považuje za vhodnú v súvislosti s rozpočtom, so zreteľom na prílohu k Medziinštitucionálnej dohode z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (1).

Každý iný výbor môže predložiť stanovisko v lehote stanovenej gestorským výborom.

(1) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia