Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 86 : Viacročný finančný rámec

Ak Rada žiada o súhlas Parlamentu s návrhom nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec, vec sa rieši v súlade s článkom 99 tohto rokovacieho poriadku. V súlade s článkom 312 ods. 2 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie si súhlas Parlamentu vyžaduje hlasy väčšiny všetkých jeho poslancov.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia