Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 92a : Plnenie rozpočtu

1.   Parlament dohliada na plnenie rozpočtu bežného roka. Touto úlohou poverí výbory pre rozpočet a kontrolu rozpočtu a ďalšie dotknuté výbory.

2.   Každoročne pred svojím čítaním návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový  rok Parlament preskúma problémy súvisiace s plnením rozpočtu bežného roka, pričom vychádza, ak je to vhodné, z návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia