Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 94 : Ďalšie postupy udelenia absolutória

Ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatnia aj na postup udelenia absolutória:

-   predsedovi Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu;

-   osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných  inštitúcií a orgánov Európskej únie, ako sú Rada, Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov;

-   Komisii za plnenie rozpočtu Európskeho rozvojového fondu;

-   orgánom zodpovedným za riadenie rozpočtu právne nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie, ak ich činnosť podlieha právnym ustanoveniam, ktoré vyžadujú udelenie absolutória Parlamentom.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia