Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : INÉ POSTUPY

Článok 101 : Postupy týkajúce sa dialógu medzi sociálnymi partnermi

1.   Predseda Parlamentu pridelí každý dokument vypracovaný Komisiou podľa článku 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo každú dohodu dosiahnutú medzi sociálnymi partnermi podľa článku 155 ods. 1 uvedenej zmluvy, ako aj návrhy predložené Komisiou podľa článku 155 ods. 2 uvedenej zmluvy na posúdenie gestorskému výboru.

2.   Keď sociálni partneri informujú Komisiu o svojom zámere začať konanie podľa článku 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, môže gestorský výbor vypracovať k danej veci správu.

3.   Ak sociálni partneri dosiahli dohodu a spoločne požadujú, aby bola ich dohoda vykonaná rozhodnutím Rady na návrh Komisie v súlade s článkom 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, predloží gestorský výbor návrh uznesenia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia