Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 105 : Delegované akty

1.   Ak Komisia predloží Parlamentu delegovaný akt, predseda Parlamentu ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť, že poverí jedného zo svojich členov preskúmaním jedného alebo viacerých delegovaných aktov.

2.   Počas schôdze, ktorá nasleduje po doručení delegovaného aktu, predseda Parlamentu oznámi Parlamentu dátum doručenia delegovaného aktu vo všetkých úradných jazykoch a lehotu na vznesenie námietok. Táto lehota začne plynúť od dátumu doručenia.

Oznámenie sa uverejní v zápisnici zo schôdze spolu s názvom gestorského výboru.

3.   Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu, a ak to po konzultácii so všetkými ostatnými dotknutými výbormi považuje za žiaduce, predložiť odôvodnený návrh uznesenia, ktorým sa vznáša námietka proti delegovanému aktu. Ak gestorský výbor takýto návrh uznesenia nepredloží do 10 pracovných dní pred začiatkom plenárnej schôdze, ktorej streda predchádza a zároveň je najbližšie ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto veci do programu uvedenej schôdze.

4.   V každom návrhu uznesenia, ktorý je predložený v súlade s odsekom 3, sa uvedú dôvody námietok Parlamentu a môže sa do neho zahrnúť žiadosť, aby Komisia predložila nový delegovaný akt, v ktorom sa zohľadnia odporúčania Parlamentu.

5.   Parlament schvaľuje takýto návrh v lehote stanovenej v základnom legislatívnom akte väčšinou všetkých svojich poslancov v súlade s článkom 290 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Ak sa gestorský výbor domnieva, že je potrebné v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu predĺžiť lehotu na vznesenie námietok voči delegovanému aktu, predseda gestorského výboru v mene Parlamentu informuje o tomto predĺžení Radu a Komisiu.

6.   Ak gestorský výbor odporučí, aby Parlament pred uplynutím lehoty stanovenej v základnom legislatívnom akte vyhlásil, že nevznesie námietky voči delegovanému aktu:

-   gestorský výbor o tom informuje predsedu Konferencie predsedov výborov listom obsahujúcim odôvodnenie a v tomto zmysle predloží odporúčanie;

-   ak nie je vznesená žiadna námietka na nasledujúcej schôdzi Konferencie predsedov výborov alebo z dôvodu naliehavosti písomným postupom, jej predseda o tom informuje predsedu Parlamentu, ktorý o tom čo najskôr informuje plénum;

-   ak v lehote 24 hodín po oznámení v Parlamente vznesie politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, voči odporúčaniu námietku, musí sa o ňom hlasovať;

-   ak sa v rovnakej lehote nevznesie voči navrhovanému odporúčaniu žiadna námietka, odporúčanie sa považuje za schválené;

-   prijatím takéhoto odporúčania sa stáva každý ďalší návrh námietky voči delegovanému aktu neprípustným.

7.   Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu predložiť Parlamentu návrh uznesenia, ktorým úplne alebo čiastočne odvoláva toto delegovanie právomoci alebo ktorým nesúhlasí s automatickým predĺžením tohto delegovania právomoci.

V súlade s článkom 290 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie si rozhodnutie o odvolaní delegovania právomoci vyžaduje hlasy väčšiny všetkých poslancov Parlamentu.

8.   Predseda Parlamentu informuje Radu a Komisiu o pozíciách prijatých podľa tohto článku.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia