Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 3 : ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 113a : Porada s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

1.   V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 36 Zmluvy o Európskej únii sa vec pridelí gestorskému výboru, ktorý môže vypracovať návrh odporúčaní podľa článku 113 tohto rokovacieho poriadku.

2.   Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pravidelne a včas poskytoval informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia podľa tejto politiky, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť podpredsedu/vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že svoje rokovanie uskutoční za zatvorenými dverami.

3.   O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda/vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Uplatnia sa postupy ustanovené v článku 123.

4.   Podpredseda/vysoký predstaviteľ sa prizýva na každú rozpravu v pléne, ktorá sa týka zahraničnej, bezpečnostnej alebo obrannej politiky.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia