Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT III : EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 3 : HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

Artikel 113 : Henstillinger om Unionens eksterne politikker

1.   Det kompetente udvalg kan udarbejde udkast til henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om spørgsmål under Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (Unionens optræden udadtil) eller i tilfælde, hvor en international aftale, der henhører under artikel 108, ikke er blevet henvist til Parlamentet, eller Parlamentet ikke er blevet underrettet herom, jf. artikel 109.

2.   I tilfælde af uopsættelighed kan formanden give tilladelse til et uopsætteligt møde i det berørte udvalg.

3.   Når disse udkast til henstilling vedtages på udvalgsstadiet, skal der foreligge en skriftlig tekst, som sættes under afstemning.

4.   I tilfælde af uopsættelighed, som der henvises til i stk. 2, finder artikel 158 ikke anvendelse på udvalgsstadiet, og der kan stilles mundtlige ændringsforslag. Medlemmerne kan ikke gøre indsigelse mod, at mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning i udvalget.

5.   Udkastene til henstilling fra udvalget opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Ved uopsættelige spørgsmål, som formanden træffer afgørelse om, kan henstillingerne opføres på dagsordenen for en igangværende mødeperiode.

6.   Henstillingerne anses for at være vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, skriftligt har gjort indsigelse inden mødeperiodens begyndelse. Hvis der indgives en sådan skriftlig indsigelse, sættes udvalgets udkast til henstilling på dagsordenen for samme mødeperiode. Sådanne henstillinger gøres til genstand for forhandling, og eventuelle ændringsforslag stillet af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, sættes under afstemning.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik