Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 118 : Voľba Komisie

1.   Predseda Parlamentu vyzve zvoleného predsedu Komisie, aby informoval Parlament o rozdelení oblastí pôsobnosti (rezortov) v navrhovanom kolégiu členov Komisie v súlade s politickým smerovaním zvoleného predsedu.

2.   Po porade so zvoleným predsedom Komisie vyzve predseda Parlamentu kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie, ktorých navrhli zvolený predseda Komisie a Rada, aby vystúpili pred príslušnými výbormi alebo orgánmi podľa svojej budúcej oblasti pôsobnosti.

3.   Vypočutia organizujú výbory. Vypočutie sa môže výnimočne uskutočniť iným spôsobom, keď dezignovaný člen Komisie zodpovedá za úlohy, ktoré sú predovšetkým horizontálneho charakteru, ak sa do vypočutia zapoja príslušné výbory.

Tieto vypočutia sú verejné.

4.   Príslušný výbor alebo výbory vyzvú dezignovaného člena Komisie, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky. Vypočutia sa organizujú tak, aby mali dezignovaní členovia Komisie možnosť poskytnúť Parlamentu všetky príslušné informácie. Ustanovenia týkajúce sa organizácie takýchto vypočutí sa uvádzajú v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku (1).

5.   Zvolený predseda Komisie sa vyzve, aby predstavil kolégium členov Komisie a ich program na rokovaní Parlamentu. Predseda Európskej rady a predseda Rady sa pozvú, aby sa rokovania zúčastnili. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

6.   Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu predložiť návrh uznesenia na ukončenie rozpravy. Uplatní sa článok 123 ods. 3 až 8.

7.   Po hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament zvolí alebo zamietne Komisiu väčšinou hlasov odovzdaných v hlasovaní podľa mien. Parlament môže odložiť hlasovanie na nasledujúce rokovanie.

8.   Predseda Parlamentu informuje Radu o zvolení alebo zamietnutí Komisie.

9.   Ak nastane podstatná zmena týkajúca sa rezortu alebo zloženia Komisie počas funkčného obdobia Komisie, príslušný člen Komisie alebo každý ďalší dezignovaný člen Komisie sa pozve na vypočutie konané v súlade s odsekmi 3 a 4.

10.   V prípade zmeny rezortu člena Komisie alebo finančných záujmov člena Komisie počas jeho funkčného obdobia podlieha táto situácia kontrole zo strany Parlamentu v súlade s prílohou VI.

Ak sa zistí konflikt záujmov v priebehu funkčného obdobia člena Komisie a predseda Komisie neuplatní odporúčania Parlamentu na vyriešenie tohto konfliktu záujmov, môže Parlament požiadať predsedu Komisie, aby vyslovil nedôveru príslušnému členovi Komisie v súlade s odsekom 5 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou a prípadne prijal opatrenie s cieľom odňať dotknutému členovi Komisie právo na dôchodok alebo iné výhody namiesto dôchodku v súlade s článkom 245 druhým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(1) Pozri prílohu VI.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia