Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 1 : BENOEMINGEN

Artikel 119 : Motie van afkeuring jegens de Commissie

1.   Een tiende van de leden van het Parlement kan bij de Voorzitter een motie van afkeuring jegens de Commissie indienen. Indien in de voorgaande twee maanden een stemming is gehouden over een motie van afkeuring, dan is elke nieuwe motie van afkeuring die is ingediend door minder dan een vijfde van de leden van het Parlement niet ontvankelijk.

2.   De motie van afkeuring moet het opschrift “motie van afkeuring” dragen en met redenen omkleed zijn. Zij wordt toegezonden aan de Commissie.

3.   De Voorzitter stelt de leden onmiddellijk in kennis van de indiening van de motie.

4.   Het debat over de motie van afkeuring vindt ten vroegste 24 uur na kennisgeving van de indiening van een motie van afkeuring aan de leden plaats.

5.   De stemming over de motie gebeurt hoofdelijk en vindt ten vroegste 48 uur na de opening van het debat plaats.

6.   Onverminderd de leden 4 en 5, vinden het debat en de stemming uiterlijk plaats in de vergaderperiode die volgt op de indiening van de motie.

7.   Overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de motie aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen en bij meerderheid van de leden van het Parlement. De uitslag van de stemming wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de Raad en van de voorzitter van de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid