Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 2 : ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 125 : Изявления на Сметната палата

1.   В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност или на дейността на Парламента в областта на бюджетния контрол председателят на Сметната палата може да бъде поканен да направи изявление пред Парламента, за да представи бележките, съдържащи се в годишния доклад, специалните доклади или становищата на палатата, или за да даде разяснения по нейната работна програма.

2.   Парламентът може да реши да проведе отделни разисквания, с участието на Комисията и на Съвета, по всеки повдигнат в изказването въпрос, по-специално когато са били докладвани нередности във финансовото управление.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност