Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 3 : PARLEMENTAIRE VRAGEN

Artikel 130 ter : Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat

1.   Door middel van uitgebreide interpellaties, bestaande in vragen met verzoek om schriftelijk antwoord en debat, kunnen die vragen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Vragen kunnen een korte toelichting bevatten.

Dergelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter, die – mits de vragen in overeenstemming zijn met dit Reglement in het algemeen en met de in een bijlage bij dit Reglement (1) vastgestelde criteria in het bijzonder – de adressaat onmiddellijk in kennis stelt van de vraag en hem verzoekt mee te delen of en wanneer de vraag zal worden beantwoord.

2.   Na ontvangst van het schriftelijk antwoord wordt de uitgebreide interpellatie op de ontwerpagenda van het Parlement geplaatst overeenkomstig de procedure van artikel 149. Indien een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement hierom verzoekt, moet er een debat plaatsvinden.

3.   Indien de adressaat weigert op de vraag te antwoorden of verzuimt dit binnen drie weken te doen, wordt de vraag op de ontwerpagenda geplaatst. Indien een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement hierom verzoekt, moet er een debat plaatsvinden. Voorafgaand aan het debat kan een van de vraagstellers worden toegestaan aanvullende redenen voor de vraag te vermelden.

4.   Een van de vraagstellers kan de vraag toelichten. Een lid van de betrokken instelling geeft antwoord.

Artikel 123, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.

5.   Dergelijke vragen worden met de antwoorden daarop op de website van het Parlement gepubliceerd.

(1) Zie Bijlage II.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid