Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 6. : SAVJETOVANJE S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

Članak 137. : Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom

1.   Ako se Ugovorom o funkcioniranju Europske unije predviđa savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, predsjednik pokreće postupak savjetovanja i o tome obavještava Parlament.

2.   Odbor može zahtijevati savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o predmetima opće prirode ili o posebnim točkama.

Odbor u svojem zahtjevu navodi rok u kojem Europski gospodarski i socijalni odbor treba dostaviti svoje mišljenje.

Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom Parlamentu objavljuje se na njegovoj sljedećoj sjednici i smatrat će se odobrenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.

3.   Mišljenja koja pošalje Europski gospodarski i socijalni odbor upućuju se nadležnom odboru.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti