Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 149a : Schválenie programu a jeho zmena

1.   Na začiatku každej schôdze Parlament schvaľuje svoj program. Pozmeňujúce návrhy ku konečnému návrhu programu môže navrhnúť výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu. Všetky takéto návrhy sa musia doručiť predsedovi Parlamentu najneskôr jednu hodinu pred začiatkom schôdze. Predseda môže udeliť slovo navrhovateľovi a jednému rečníkovi, ktorý je proti návrhu, pričom každé vystúpenie môže trvať najviac jednu minútu.

2.   Po schválení programu už tento nemožno meniť, s výnimkou prípadov podľa článku 154, 187, 188, 189, 190 alebo 191 alebo na návrh predsedu.

Ak je procedurálny návrh na zmenu programu zamietnutý, nesmie sa opätovne predložiť na tej istej schôdzi.

3.   Pred skončením rokovania oznámi predseda deň, hodinu a program nasledujúceho rokovania.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia