Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 159 : Overgangsregeling

1.   Gedurende een tot het einde van de achtste zittingsperiode lopende overgangsfase (1) mag worden afgeweken van artikel 158, indien en voor zover er voor een officiële taal, ondanks genomen adequate maatregelen, niet voldoende tolken en vertalers beschikbaar zijn.

2.   Het Bureau stelt, op voorstel van de secretaris-generaal en met inachtneming van de in lid 3 bedoelde regelingen, voor elke officiële taal vast of er sprake is van de in lid 1 bedoelde omstandigheden. Op basis van een voortgangsverslag van de secretaris-generaal evalueert het Bureau zijn besluit om een afwijking toe te staan elke zes maanden. Het Bureau stelt de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast.

3.   De door de Raad op grond van de Verdragen vastgestelde tijdelijke uitzonderingsregelingen met betrekking tot de redactie van rechtshandelingen zijn van toepassing.

4.   Op basis van een met redenen omklede aanbeveling van het Bureau kan het Parlement op elk moment beslissen dit artikel eerder te schrappen dan wel na afloop van de in lid 1 genoemde termijn te verlengen.

(1) Verlengd bij besluit van het Parlement van 26 februari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid