Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 4 : OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 165 : Okamžité opatrenia

1.   Predseda napomenie každého poslanca, ktorý narúša riadny priebeh rokovania, alebo správanie ktorého sa nezlučuje s príslušnými ustanoveniami článku 11.

2.   V prípade opakovaného narušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.

3.   Ak poslanec pokračuje v rušení poriadku, alebo pri ďalšom narušení mu môže predseda odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V prípadoch mimoriadne závažného narušenia môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania  bez druhého napomenutia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.

4.   Ak rušenie poriadku ohrozuje chod Parlamentu, predseda rokovanie ukončí alebo ho na určitý čas preruší, aby sa mohol znovu obnoviť poriadok. Ak sa predsedovi nepodarí získať pozornosť, opustí predsednícke kreslo, čo má za následok prerušenie rokovania. Predseda rokovanie znovu zvolá.

5.   Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade hanlivých, rasistických alebo xenofóbnych vyjadrení alebo správania poslanca.

6.   Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu tých častí vystúpenia poslanca, v ktorých sú použité hanlivé, rasistické alebo xenofóbne výrazy.

Tento príkaz nadobúda okamžitú účinnosť. Musí ho však potvrdiť Predsedníctvo najneskôr štyri týždne po jeho vydaní, alebo ak sa do konca tejto lehoty nekoná schôdza Predsedníctva, na jeho nasledujúcej schôdzi.

7.   Právomoci vymedzené v odsekoch 1 až 6 prislúchajú obdobne predsedajúcim funkcionárom na rokovaniach orgánov, výborov a delegácií, tak ako sú vymedzené v tomto rokovacom poriadku.

8.   V prípade potreby a vzhľadom na závažnosť porušenia pravidiel správania poslancov môže predsedajúci  schôdze, orgánu, výboru alebo delegácie požiadať predsedu Parlamentu o použitie článku 166, a to najneskôr do nasledujúcej schôdze alebo do nasledujúceho rokovania príslušného orgánu, výboru alebo delegácie.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia