Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 4 : BEARTA A GHLACFAR I gCÁS NACH gCOMHLÍONTAR CAIGHDEÁIN IOMPAIR NA bhFEISIRÍ

Riail 166 : Pionóis

1.   I gcásanna tromchúiseacha mí-oird nó cur isteach ar an bParlaimint de shárú ar na prionsabail atá leagtha síos i Riail 11, déanfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh ina bhforchuirtear an pionós cuí.

Iarrfaidh an tUachtarán ar an bhFeisire lena mbaineann a chuid barúlacha i scríbhinn a thíolacadh sula nglacfar leis an gcinneadh. I gcásanna fíor-thromchúiseacha, féadfaidh an tUachtarán éisteacht ó bhéal a chomóradh i gcás an Fheisire lena mbaineann.

Déanfar an cinneadh sin a chur in iúl don Fheisire lena mbaineann trí litir chláraithe nó, i gcásanna práinneacha, trí na huiséirí.

Tar éis an cinneadh sin a bheith curtha in iúl don Fheisire lena mbaineann, fógróidh an tUachtarán sa Pharlaimint aon phionós arna fhorchur ar Fheisire. Cuirfear in iúl é d'oifigigh cheannais na gcomhlachtaí, na gcoistí agus na dtoscaireachtaí ar a bhfónann an Feisire.

A luaithe a bheidh an pionós críochnaitheach, foilseofar é go feiceálach ar shuíomh gréasáin na

2.   Nuair a bheidh an t-iompar a breathnaíodh á mheas, déanfar cineál eisceachtúil, athfhillteach nó buan agus tromchúis an iompair sin a chur san áireamh.

Ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir gníomhartha de chineál infheicthe, a bhféadfar cur suas leo, ar choinníoll nach bhfuil siad maslach, clúmhillteach, ciníoch nó seineafóbach, agus go bhfanann siad laistigh de theorainneacha réasúnacha, agus gníomhartha a chuireann isteach go gníomhach ar ghníomhaíocht pharlaiminteach.

3.   D'fhéadfadh ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a bheith sa phionós:

(a)   iomardú;

(b)   an teideal chuig an liúntas cothaithe laethúil a fhorghéilleadh ar feadh tréimhse idir dhá lá agus tríocha lá;

(c)   gan dochar don cheart chun vótáil i suí iomlánach, agus, sa chás seo, faoi réir dhianchomhlíonadh chaighdeáin iompair na bhFeisirí, fionraí sealadach ar feadh tréimhse idir dhá lá agus tríocha lá a dtagann an Pharlaimint nó aon cheann dá comhlachtaí, dá coistí nó dá toscaireachtaí le chéile, ó rannpháirtíocht i ngach ceann de ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, nó i gcuid díobh;

(d)   toirmeasc ar an bhFeisire ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ar thoscaireacht idirpharlaiminteach, ar chomhdháil idirpharlaiminteach nó ar fhóram idirinstitiúideach ar bith, go ceann tréimhse suas le bliain;

(e)   i gcás sárú ar rúndacht, teorannú ar na cearta chun rochtain a fháil ar fhaisnéis rúnda nó ar fhaisnéis rúnaicmithe go ceann tréimhse suas le bliain.

4.   Féadfar na bearta a leagtar síos i bpointe (b) go pointe (e) de mhír 3 a mhéadú faoi dhó i gcás sraith cionta, nó má dhiúltaíonn an Feisire beart arna ghlacadh faoi Riail 165(3) a chomhlíonadh.

5.   Sa bhreis air sin, féadfaidh an tUachtarán togra a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán chun an Feisire a chur ar fionraí ó cheann amháin nó níos mó de na hoifigí atá ag an bhFeisire sa Pharlaimint, nó an Feisire sin a chur as ceann amháin nó níos mó de na hoifigí sin, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i Riail 21.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais