Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
4. FEJEZET : A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

166. cikk : Szankciók

1.   Súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka megzavarása esetén – amely sérti a 11. cikkben meghatározott elveket – az Elnök a szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz.

Az érintett képviselőt az Elnök felkéri írásos észrevételek benyújtására a határozat meghozatala előtt. Kivételes esetekben az Elnök elrendelheti az érintett képviselő szóbeli meghallgatását.

A határozatról az érintett képviselőt ajánlott levél vagy sürgős esetekben kézbesítő révén értesíteni kell.

Az értesítést követően az érintett képviselővel szemben kiszabott szankciót az Elnök a plenáris ülésen bejelenti. Azon szervek, bizottságok és küldöttségek elnöki tisztségét betöltő személyeket, amelyeknek a képviselő tagja, tájékoztatni kell.

A szankciót jogerőssé válását követően a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzé kell tenni és szerepeltetni kell.

2.   A tanúsított magatartás értékelésekor annak súlyossága mellett figyelembe kell venni annak egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó jellegét.

Meg kell különböztetni egymástól a vizuális jellegű megnyilvánulásokat – amelyek abban az esetben tolerálhatók, ha nem sértők, becsületsértők, rasszisták vagy idegengyűlölők és ésszerű határok között maradnak – a parlamenti tevékenység tevékeny megzavarásától.

3.   A megállapított szankció a következő intézkedések közül egyet vagy többet foglalhat magában:

(a)   megrovás;

(b)   2–30 nap időtartamra a napidíj megvonása;

(c)   a plenáris ülésen való szavazás jogának sérelme nélkül és ez esetben is a képviselők magatartási szabályainak szigorú betartása mellett, 2–30 napig terjedő időtartamra – olyan időszakban, amikor a Parlament vagy bármely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik – ideiglenes felfüggesztés a Parlament összes tevékenységében vagy annak egy részében való részvételtől;

(d)   a képviselő eltiltása attól, hogy a Parlamentet parlamentközi küldöttség tagjaként, parlamentközi konferencián vagy bármilyen intézményközi fórumon képviselje, legfeljebb egyéves időtartamig;

(e)   titoktartási kötelezettség megszegése esetén bizalmas vagy minősített információhoz való hozzáférés korlátozása legfeljebb egyéves időtartamig.

4.   A (3) bekezdés b)–e) pontjában foglalt intézkedések megduplázhatóak ismételt szabályszegés esetén, illetve amennyiben a képviselő megtagadja a 165. cikk (3) bekezdése szerint hozott rendelkezés teljesítését.

5.   Ezen felül az Elnök a 21. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően javaslatot nyújthat be az Elnökök Értekezletéhez, amely a képviselő egy vagy több, Parlamentben betöltött tisztségének felfüggesztésére vagy megvonására irányul.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat