Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 4 : OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 166 : Sankcie

1.   V prípadoch závažného narušenia poriadku alebo chodu Parlamentu porušením zásad stanovených v článku 11 predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce primeranú sankciu.

Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Vo výnimočných prípadoch môže predseda zvolať ústne vypočutie dotknutého  poslanca.

Toto rozhodnutie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo, v naliehavých prípadoch, prostredníctvom uvádzačov.

Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj predsedajúcim funkcionárom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.

Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na internetovej stránke Parlamentu, kde ostane na zvyšok volebného obdobia.

2.   Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti.

Malo by sa rozlišovať medzi aktmi vizuálnej povahy, ktoré možno tolerovať, ak nie sú urážlivé, hanlivé, rasistické alebo xenofóbne a neprekračujú rozumnú mieru, a aktmi, ktoré aktívnym spôsobom narúšajú parlamentnú činnosť.

3.   Sankcia môže zahŕňať jedno alebo niekoľko nasledujúcich opatrení:

(a)   pokarhanie,

(b)   stratu nároku na denný príspevok na obdobie od dvoch do 30 dní,

(c)   bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne a s výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania poslancov v takomto prípade, dočasné prerušenie účasti na všetkých alebo niektorých činnostiach Parlamentu s platnosťou od dvoch do 30 dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií,

(d)   zákaz poslancovi zastupovať Parlament v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziinštitucionálnom fóre, ktorý môže trvať až jeden rok,

(e)   v prípade porušenia zachovania dôvernosti obmedzenie práv na prístup k dôverným alebo utajovaným skutočnostiam, ktoré môže trvať až jeden rok.

4.   Opatrenia stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného priestupku, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 165 ods. 3.

5.   Predseda Parlamentu môže okrem toho predložiť Konferencii predsedov návrh na pozastavenie výkonu alebo odňatie jednej alebo viacerých funkcií poslanca, ktoré dotknutý poslanec v Parlamente zastáva, v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia