Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 4 : UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 166 : Kazni

1.   V primerih hude kršitve reda ali motenja Parlamenta, s čimer se kršijo načela iz člena 11, predsednik sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče primerno kazen.

Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. V izjemnih primerih lahko poslanca ustno zasliši.

Zadevnega poslanca se o tem sklepu uradno obvesti s priporočenim pismom ali, v nujnih primerih, prek pristojnega osebja.

Po tem, ko je bil poslanec uradno obveščen o navedenem sklepu, predsednik izrečeno kazen razglasi še na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, katerim poslanec pripada.

Ko kazen postane dokončna, se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta za preostanek parlamentarnega obdobja.

2.   Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost.

Razlikovati je treba med vidnimi dejanji, ki so dopustna, pod pogojem, da niso žaljiva, klevetniška, rasistična ali ksenofobična ter ostajajo v razumnem obsegu, ter med tistimi, ki aktivno motijo parlamentarne dejavnost.

3.   Kazen je lahko sestavljena iz enega ali več naslednjih ukrepov:

(a)   graja;

(b)   izguba pravice do izplačila dnevnic za obdobje od dveh do tridesetih dni;

(c)   začasna izključitev za obdobje od dveh do tridesetih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij oziroma iz vseh ali nekaterih dejavnosti Parlamenta, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju in v tem primeru ob strogem spoštovanju pravil ravnanja za poslance;

(d)   prepoved poslancu, da predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu, za največ eno leto;

(e)   v primeru kršitve zaupnosti, omejitev pravice do dostopa do zaupnih ali tajnih podatkov za največ eno leto.

4.   Ukrepi iz točk (b) do (e) odstavka 3 se lahko podvojijo, če se kršitve ponavljajo ali če poslanec noče izpolniti ukrepa, sprejetega na podlagi člena 165(3).

5.   Poleg tega lahko predsednik konferenci predsednikov predlaga začasen ali dokončen odvzem ene ali več funkcij, ki jih ima poslanec v Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 21.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov