Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 177 : Hlasovacie právo (1)

Hlasovacie právo je osobné právo.

Poslanci hlasujú samostatne a osobne.

Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažný prípad narušenia poriadku v zmysle článku 166 ods. 1 a má právne následky stanovené v uvedenom článku.

(1) Článok 177 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia