Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 178 : Hlasovanie (1)

1.   V Parlamente sa obvykle hlasuje zdvihnutím ruky.

Predseda však môže kedykoľvek rozhodnúť, že sa hlasovanie uskutoční použitím elektronického hlasovacieho zariadenia.

2.   Predseda vyhlasuje hlasovanie za otvorené a skončené.

Po tom, ako predseda otvoril hlasovanie, nesmie až do vyhlásenia hlasovania za skončené vystúpiť nikto okrem neho.

3.   Pri sčítaní hlasov, či bol text prijatý alebo zamietnutý, sa započítavajú iba hlasy odovzdané za a proti okrem prípadov, pre ktoré je v zmluvách stanovená špecifická väčšina.

4.   Ak predseda rozhodne, že výsledok hlasovania zdvihnutím ruky je spochybniteľný, uskutoční sa nové hlasovanie s použitím elektronického hlasovacieho zariadenia a ak nie je elektronické hlasovacie zariadenie funkčné, sadnutím si a postavením sa.

5.   Predseda určí výsledok hlasovania a oznámi ho.

6.   Výsledok hlasovania sa zaznamená.

(1) Článok 178 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia