Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 180 bis : Geheime stemming (1)

1.   Onverminderd artikel 15, lid 1, en artikel 204, lid 2, eerste alinea, is de stemming geheim bij benoemingen.

Alleen de stembriefjes met de namen van de kandidaten tellen mee bij de vaststelling van de uitgebrachte stemmen.

2.   De stemming is ook geheim wanneer leden of een fractie of fracties die ten minste de hoge drempel bereiken daarom verzoeken. Een dergelijk verzoek moet vóór de opening van de stemming worden ingediend.

3.   Een verzoek om geheime stemming heeft voorrang op een verzoek om hoofdelijke stemming.

4.   Bij geheime stemmingen worden de stemmen geteld door twee tot acht bij loting onder de leden aangewezen stemopnemers, tenzij elektronisch wordt gestemd.

Bij stemmingen overeenkomstig lid 1 mogen de kandidaten niet als stemopnemer optreden.

De namen van de leden die aan een geheime stemming hebben deelgenomen, worden vermeld in de notulen van de vergadering waarin de stemming heeft plaatsgevonden.

(1) Artikel 180 bis is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid