Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII :  SESJE
ROZDZIAŁ 5 : KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 180a : Głosowanie tajne (1)

1.   W przypadku powoływania na stanowiska przeprowadzane jest głosowanie tajne, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i art. 204 ust. 2 akapit pierwszy.

Przy obliczaniu oddanych głosów bierze się pod uwagę jedynie karty do głosowania z nazwiskami kandydatów, którzy zostali zgłoszeni.

2.   Głosowanie tajne przeprowadza się także, gdy wnioskują o to posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg. Wniosek taki musi zostać złożony przed rozpoczęciem głosowania.

3.   Wniosek o głosowanie tajne ma pierwszeństwo przed wnioskiem o głosowanie imienne.

4.   Wyniki głosowania tajnego obliczane są przez dwóch do ośmiu posłów wybranych w drodze losowania, chyba że przeprowadzane jest głosowanie elektroniczne.

W przypadku głosowania określonego w ust. 1 liczenia głosów nie mogą dokonywać kandydaci.

Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu tajnym są rejestrowane w protokole posiedzenia, na którym odbyło się głosowanie.

(1) Artykuł 180a stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 209).
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności