Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 180a : Tajné hlasovanie (1)

1.   V prípade vymenovaní sa uskutoční tajné hlasovanie bez toho, aby tým bol dotknutý článok 15 ods. 1 a článok 204 ods. 2 prvý pododsek.

Pri sčítavaní odovzdaných hlasov sa berú do úvahy iba volebné lístky s menami kandidátov, ktorí boli nominovaní.

2.   Tajné hlasovanie sa uskutoční aj vtedy, keď o to požiadajú poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu. Takáto žiadosť sa musí podať pred začiatkom hlasovania.

3.   Žiadosť o tajné hlasovanie má prednosť pred žiadosťou o hlasovanie podľa mien.

4.   Hlasy odovzdané v tajnom hlasovaní spočítajú dvaja až ôsmi poslanci, ktorých určí žreb, pokiaľ sa nehlasuje pomocou elektronického zariadenia.

V prípade hlasovania podľa odseku 1 nesmú byť kandidáti zároveň overovateľmi.

Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili tajného hlasovania, sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania, na ktorom sa hlasovanie uskutočnilo.

(1) Článok 180a sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia