Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 180a : Sluten omröstning (1)

1.   Vid utnämningar ska sluten omröstning förrättas, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15.1 och 204.2 första stycket.

Endast röstsedlar med nominerade ledamöters namn ska beaktas vid räkningen av antalet avgivna röster.

2.   Sluten omröstning ska även förrättas om ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet så begär. En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds.

3.   En begäran om sluten omröstning har företräde framför en begäran om omröstning med namnupprop.

4.   Två till åtta genom lottdragning utvalda ledamöter ska räkna de röster som avges i en sluten omröstning, förutom vid elektronisk omröstning.

Vid omröstning enligt punkt 1 får nominerade kandidater inte vara rösträknare.

Namnen på de ledamöter som deltagit i en sluten omröstning ska föras till protokollet från det sammanträde då omröstningen ägde rum.

(1) Artikel 180a ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 209).
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy