Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 181 : Používanie elektronického hlasovacieho zariadenia (1)

1.   Technické detaily použitia elektronického hlasovacieho zariadenia sa riadia pokynmi Predsedníctva.

2.   Ak sa hlasuje s použitím elektronického zariadenia a ak nejde o hlasovanie podľa mien, zaznamená sa len číselný výsledok hlasovania.

3.   Predseda môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že sa hlasovanie uskutoční použitím elektronického hlasovacieho zariadenia, aby sa mohlo zistiť dosiahnutie prahovej hodnoty.

(1) Článok 181 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia