Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 189 : Закриване на разискванията

1.   По предложение на председателя или по искане на политическа група или на най- малко 40 членове на ЕП разискванията могат да бъдат закрити и преди да е изчерпан списъкът на изказващите се. Такова предложение или искане се поставя незабавно на гласуване.

2.   Ако предложението или искането бъде прието, право на изказване има само по един член на ЕП от всяка политическа група, чиито представители не са взели участие в разискванията до този момент.

3.    След изказванията по параграф 2 разискванията се закриват и Парламентът пристъпва към гласуване на обсъдения въпрос, освен ако времето за гласуване е било определено предварително.

4.   Ако предложението или искането бъде отхвърлено, то не може да бъде внасяно повторно в хода на същите разисквания, освен от председателя.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност