Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 190 : Odloženie rozpravy alebo hlasovania (1)

1.   Na začiatku rozpravy o bode programu môže politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, navrhnúť odloženie rozpravy na určitý deň a čas. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď.

Úmysel navrhnúť odloženie sa predsedovi Parlamentu oznámi aspoň 24 hodín vopred. Predseda o každom oznámení bezodkladne informuje Parlament.

2.   Ak sa návrh prijme, Parlament pristúpi k ďalšiemu bodu programu. Odložená rozprava sa koná v určený deň a čas.

3.   Ak sa návrh zamietne, nemožno ho opätovne predložiť na tej istej schôdzi.

4.   Pred alebo počas hlasovania môže politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh žiadajúci odloženie hlasovania. O takomto návrhu sa hlasuje ihneď.

(1) Článok 190 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia