Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 191 : Prerušenie alebo skončenie rokovania (1)

Rokovanie možno prerušiť alebo skončiť počas rozpravy alebo hlasovania, ak o tom rozhodne Parlament na návrh predsedu alebo na žiadosť poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu. O takomto návrhu alebo žiadosti sa hlasuje ihneď.

V prípade predloženia žiadosti o prerušenie alebo skončenie rokovania sa má hlasovanie o tejto žiadosti začať bez zbytočného odkladu. Mali by sa využiť obvyklé prostriedky na oznamovanie hlasovania v pléne a v súlade so zavedenou praxou by sa mal poslancom poskytnúť dostatočný čas na premiestnenie sa do rokovacej sály.

Analogicky s článkom 149a ods. 2 druhým pododsekom nemožno v prípade zamietnutia takejto žiadosti opätovne predložiť v ten istý deň podobnú žiadosť. V súlade s článkom 164a má predseda právo zamedziť nadmernému predkladaniu žiadostí podľa tohto článku.

(1) Článok 191 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia