Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 197 : Osobitné výbory (1)

1.   Na návrh Konferencie predsedov môže Parlament kedykoľvek zriadiť osobitné výbory, ktorých pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie sa vymedzí súčasne s prijatím rozhodnutia o ich zriadení.

2.   Funkčné obdobie osobitných výborov nemôže presiahnuť 12 mesiacov okrem prípadu, keď Parlament toto funkčné obdobie pred jeho uplynutím predĺži. Ak Parlament v rozhodnutí o zriadení osobitného výboru nestanoví inak, jeho funkčné obdobie začne plynúť od dátumu jeho ustanovujúcej schôdze.

3.   Osobitné výbory nie sú oprávnené poskytovať stanoviská iným výborom.

(1) Verzia článku 197, ktorá sa bude uplatňovať od otvorenia schôdze v júli 2019, sa nachádza v dodatku k tomuto vydaniu rokovacieho poriadku.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia