Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 200 : Plaatsvervangers (1)

1.   De fracties en niet-fractiegebonden leden kunnen voor elke commissie een aantal vaste plaatsvervangers aanwijzen dat overeenkomt met het aantal gewone leden dat de verschillende fracties en de niet-fractiegebonden leden in de betrokken commissies vertegenwoordigt. De Voorzitter wordt daarvan in kennis gesteld. Deze vaste plaatsvervangers hebben het recht aan de commissievergaderingen deel te nemen, aldaar het woord te voeren en, bij afwezigheid van het gewone lid, aan de stemming deel te nemen.

Ingeval de zetel van een gewoon lid van een commissie vacant is, heeft een vaste plaatsvervanger van dezelfde fractie het recht om deel te nemen aan de stemming in plaats van het gewone lid, op tijdelijke basis tot de voorlopige vervulling van de vacature van het gewone lid overeenkomstig artikel 199, lid 5, of, bij gebrek aan een dergelijke voorlopige vervulling, tot de benoeming van een nieuw gewoon lid. Die machtiging stoelt op het besluit van het Parlement over het aantal leden van de commissie en beoogt te waarborgen dat hetzelfde aantal leden van de betrokken fractie aan de stemming kan deelnemen als het aantal dat gold voor het vacant zijn van de zetel.

2.   Indien er geen vaste plaatsvervangers zijn aangewezen of indien de vaste plaatsvervangers afwezig zijn, kan het gewone lid van de commissie zich bij afwezigheid op vergaderingen laten vertegenwoordigen door een ander lid van dezelfde fractie dat dan stemrecht heeft. De naam van deze plaatsvervanger moet voor het begin van de stemming aan de commissievoorzitter worden meegedeeld.

Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de niet-fractiegebonden leden.

De in lid 2, laatste zin, bedoelde voorafgaande mededeling moet worden gedaan voor het einde van het debat of voor de opening van de stemming over het agendapunt of de agendapunten waarvoor het gewone lid zich laat vervangen.

* * *

Dit artikel stoelt op twee duidelijk in deze tekst vastgestelde gedachten:

-   een fractie mag in een commissie niet meer vaste plaatsvervangers hebben dan gewone leden;

-   alleen de fracties kunnen vaste plaatsvervangers aanwijzen, op de enkele voorwaarde dat zij dit ter kennis brengen van de Voorzitter.

Dit impliceert het volgende:

-   de hoedanigheid van vaste plaatsvervanger is uitsluitend gekoppeld aan het lidmaatschap van een bepaalde fractie;

-   wanneer het aantal gewone leden van een fractie in een commissie wordt gewijzigd, wordt het maximum aantal vaste plaatsvervangers dat zij mag aanwijzen dienovereenkomstig gewijzigd;

-   leden die van fractie veranderen, kunnen het mandaat van vaste plaatsvervanger dat zij in hun oorspronkelijke fractie hadden niet behouden;

-   een lid van een commissie kan in geen geval plaatsvervanger zijn van een collega die tot een andere fractie behoort.

(1) Artikel 200 wordt geschrapt bij de opening van de vergaderperiode van juli 2019. Bepaalde aangelegenheden die momenteel door artikel 200 worden behandeld, zullen worden behandeld door artikel 199, die op dat moment van kracht wordt en die is weergegeven in het Aanhangsel bij deze versie van het Reglement.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid