Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 200 : Náhradníci (1)

1.    Politické skupiny a nezaradení poslanci môžu pre každý výbor vymenovať stálych náhradníkov v rovnakom počte, ako je počet riadnych členov, ktorí ich zastupujú vo výbore. O vymenovaní stálych náhradníkov informujú predsedu Parlamentu. Títo stáli náhradníci sú oprávnení zúčastňovať sa na schôdzach výboru a vystupovať na nich a v prípade neúčasti riadneho člena zúčastňovať sa na hlasovaní.

V prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru je stály náhradník z rovnakej politickej skupiny oprávnený hlasovať namiesto riadneho člena, avšak len dočasne, počas dočasného nahradenia riadneho člena v súlade s článkom 199 ods. 5, alebo ak nedôjde k tomuto dočasnému nahradeniu, do vymenovania nového riadneho člena. Toto oprávnenie vychádza z rozhodnutia Parlamentu o počte členov výboru a jeho cieľom je zaručiť, aby sa na hlasovaní mohol zúčastniť rovnaký počet členov príslušnej politickej skupiny ako predtým, než došlo k uvoľneniu miesta.

2.   Navyše sa v prípade neprítomnosti riadneho člena a ak neboli vymenovaní stáli náhradníci alebo sú neprítomní, riadny člen výboru môže nechať zastúpiť na schôdzach výboru iným členom svojej politickej skupiny, pričom tento je oprávnený hlasovať. Meno náhradníka sa oznámi predsedovi výboru pred začiatkom hlasovania.

Odsek 2 sa primerane vzťahuje aj na nezaradených poslancov.

Včasné oznámenie podľa poslednej vety odseku 2 sa musí urobiť pred skončením rozpravy alebo pred začiatkom hlasovania o bode alebo bodoch, pri ktorých sa má riadny poslanec nechať zastúpiť.

* * *

V tomto článku sú obsiahnuté a jasne vymedzené dve základné myšlienky:

-   politická skupina nemôže mať vo výbore väčší počet stálych náhradníkov ako riadnych členov;

-   iba politické skupiny sú oprávnené vymenovať stálych náhradníkov, a to pod jedinou podmienkou, že o tom informujú predsedu Parlamentu.

Z toho vyplýva, že:

-   postavenie stáleho náhradníka závisí výlučne od členstva v príslušnej politickej skupine;

-   ak sa zmení počet riadnych členov politickej skupiny vo výbore, zmení sa podľa toho tiež najväčší možný počet stálych náhradníkov, ktorý táto skupina môže vymenovať do výboru;

-   ak poslanec zmení politickú skupinu, nemôže si ponechať postavenie stáleho náhradníka, ktorý mal ako člen pôvodnej skupiny;

-   člen výboru nemôže byť za žiadnych okolností náhradníkom kolegu, ktorý patrí do inej politickej skupiny.

(1) Článok 200 sa vypustí od otvorenia schôdze v júli 2019. Niektoré otázky, ktoré v súčasnosti upravuje článok 200, bude upravovať nová verzia článku 199, ktorá sa bude uplatňovať od toho istého času a ktorá je uvedená v dodatku k tomuto vydaniu rokovacieho poriadku.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia